HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR E-COMMERCE
voor overeenkomsten gesloten via internet

Deze Algemene Voorwaarden voor E-commerce van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de
Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaaleconomische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op
15 november 2012 onder nummer 95/2012.
HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden
dan ook verzocht het HISWA kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op
de diverse teksten.

ARTIKEL 1-DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn
inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van
HISWA Vereniging bedrijfsmatig producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt.
b.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer.
c.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand.
d.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.
e.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik
kan maken van zijn herroepingsrecht.
f.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
g.
Dag: kalenderdag.
h.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
levering-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
i.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
j.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie
te Den Haag.
ARTIKEL 2 -TOEPASSELIJKHEID

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand gesloten tussen de consument en de ondernemer,
lid van HISWA Vereniging.
2.
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse
taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen
in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn,
prevaleert de Nederlandse tekst.
3.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt
de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument
ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van
de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,
kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
5.
Indien het in het vorige lid genoemde redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven hoe van de algemene voorwaarden
kan worden kennisgenomen Zij worden op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos toegezonden.
6.
Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke
andere (HISWA) voorwaarden van toepassing zijn, is het
derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen
die voor hem het meest gunstig zijn, behoudens de
tegenstrijdigheden die het gevolg zijn van vertalingen.
ARTIKEL 3 -HET AANBOD/DE OFFERTE

1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving
van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten
in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die
aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen
en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de
termijn voor het gestand doen van de prijs;

-
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het basistarief;

I&A 27-11-2012
1


-indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd,
op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd,
op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;

-de wijze waarop de consument voor het sluiten van de
overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op
de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij
deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand
komt;

-de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;

-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval
van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of
periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 4 -DE OVEREENKOMST

1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde
in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg
heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.
De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders -op de
hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien de ondernemer op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a.
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
waar de consument met klachten terecht kan;
b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;
c.
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.
de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst;
e.
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is.
6.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van
een reeks van producten of diensten is de bepaling in het
vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
ARTIKEL 5 -HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.
2.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal
hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien
redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:

3.
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag
van het aangaan de overeenkomst.
4.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument
zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod
en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
ARTIKEL 6 -KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
zijn rekening.
2.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer
dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
ARTIKEL 7 -UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1.
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van
het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
a.
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
b.
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.
die snel kunnen bederven of verouderen;
e.
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
f.
voor losse kranten en tijdschriften;
g.
voor audio-en video-opnamen en computersoftware
waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten:
a.
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
een bepaalde periode;
b.
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van
de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
ARTIKEL 8 -DE PRIJS

1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden
de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen
van overheidswege.
2.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten
of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
I&A 27-11-2012
2


4.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:
a.
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of
b.
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te
ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen
zijn inclusief BTW.
ARTIKEL 9 -CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
2.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten ter zake van
een tekortkoming in de nakoming die de consument jegens
de ondernemer kan doen gelden.
ARTIKEL 10 -LEVERING EN UITVOERING

1.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument
aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is
overeengekomen.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te
zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen
kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten
van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust tot het moment van bezorging aan de consument bij
de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 11 -DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING
EN VERLENGING

Opzegging

1.
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
2.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd
is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels
en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging
op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem
zijn aangegaan;
-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
6.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn
van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal
per maand, afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en
tijdschriften.
7.
Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen
en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop
van de proef-of kennismakingsperiode.
Duur

8.
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar
heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
9.
De in dit artikel genoemde bepalingen gelden niet ten aanzien
van een overeenkomst van huur/verhuur en met name
niet voor de huur/verhuur van een ligplaats voor een vaartuig.
ARTIKEL 12 -BETALING

1.
Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld
in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer
dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,
kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte
of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.
4.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.
I&A 27-11-2012
3


ARTIKEL 13 -KLACHTENREGELING -KLACHTENREGELING

1.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.
2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3.
Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat
de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding
van de termijn in redelijkheid niet aan de consument
kan worden tegengeworpen.
4.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst,
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 14 -GESCHILLEN

1.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming
of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,
2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
3.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
bij de ondernemer heeft ingediend.
4.
De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling
indien met het geschil een bedrag van niet meer
dan €
14.000,--is gemoeid.
5.
Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van

14.000,--te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie
worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk
instemmen.
6.
Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
7.
Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij
de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
8.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het
reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 15 -NAKOMINGSGARANTIE

1.
HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de
bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending
hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €
10.000,--per bindend advies, wordt dit bedrag
door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij
bedragen groter dan €
10.000,--per bindend advies, wordt
de consument een bedrag van €
10.000,--uitgekeerd. Voor
het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting
om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt.
2.
Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument
een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging
en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt
aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer
meer bedraagt dan €
10.000,--, wordt de consument
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag
van €
10.000,--uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging,
waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten
de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.
3.
HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien,
voordat ten behoeve van het in behandeling nemen
van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe
bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier
en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties
sprake is:
-aan het lid is surseance van betaling verleend;
-het lid is failliet verklaard;
-de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk
kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
ARTIKEL 16 -AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan-
wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk
vastgelegd.

ARTIKEL 17 -WIJZIGINGEN

HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

I&A 27-11-2012
4(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 nautischcentrum-amsterdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel